Navigatie Link overslaanStart » Over ons » Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden NOVUSOFT B.V.

 

Hoofdstuk 1    Algemene bepalingen

Artikel 1.1   Toepasselijkheid

lid 1.     Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Novusoft B.V. en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 1.2   Aanbieding en acceptatie

lid 1.     Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Novusoft B.V. gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 30 dagen.

lid 2.     Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door Novusoft B.V. is ontvangen en geaccepteerd.

lid 3.     Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts met wederzijds goedvinden tot stand komen.

Artikel 1.3   Duur en beëindiging

lid 1.     Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen worden beëindigd door schriftelijke mededeling aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

lid 2.     Novusoft B.V. heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surceance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 1.4   Levertijd

lid 1.     De door Novusoft B.V. opgegeven levertijden zijn indicatief en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De enkele overschrijding van een genoemde levertijd brengt Novusoft B.V. niet in verzuim.

Artikel 1.5   Ontoerekenbare tekortkomingen

lid 1.     In aanvulling van al hetgeen in de wet en jurisprudentie onder ontoerekenbare tekortkomingen wordt verstaan, leveren ook de volgende omstandigheden ontoerekenbare tekortkoming van Novusoft B.V. op:

a)    tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen, of beëindiging van dienstverband, overeenkomst van opdracht of freelance-contract;

b)    vertraging bij of tekortkoming door toeleveranciers.

lid 2.     Indien de ontoerekenbare tekortkoming niet langer dan twee maanden duurt, behoudt Novusoft B.V. zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleveren zich niet meer voordoen. Indien de ontoerekenbare tekortkoming langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Novusoft B.V. behoudt zich alsdan het recht voor betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat is gebleken van de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleverden.

Artikel 1.6   Prijzen

lid 1.     Is met Opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van Novusoft B.V.. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van Opdrachtgever door Novusoft B.V. worden geleverd, hierna te noemen "meerwerk", zullen indien en voor zover hiermee meer dan 10% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

lid 2.     De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk en daarmee tot afrekening op de wijze als in artikel 1.6 lid 1 voorzien:

a)     uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door Opdrachtgever is goedgekeurd;

b)     eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van Opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan Novusoft B.V. kenbaar zijn gemaakt;

c)     gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door Novusoft B.V. in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop Novusoft B.V. weinig of geen invloed kan uitoefenen;

d)     tekortschietende medewerking van Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst.

lid 3.     Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer Opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder blijk te geven dat dat niet werd gewenst.

lid 4.     Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op grond van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij Novusoft B.V. gebruikelijke methoden.

lid 5.     Novusoft B.V. is gerechtigd om boven op de overeengekomen prijs wachttijden in rekening te brengen, indien Novusoft B.V. niet op de afgesproken tijd de werkzaamheden kan uitvoeren ten gevolge van aan Opdrachtgever toe te rekenen oorzaken.

lid 6.     Indien in de offerte een "richtprijs" is opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten.

lid 7.     Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

lid 8.     Novusoft B.V. heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd binnen zeven werkdagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen per de datum van inwerkingtreding van de wijziging.


Artikel 1.7   Betalingsvoorwaarden

lid 1.     Facturering vindt eenmaal per maand plaats.

lid 2.     Novusoft B.V. is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van zijn dienstverlening middels een factuur een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen, maximaal ter grootte van de te verwachten prestaties in een periode van twee maanden vooruit. Bij gebreke van betaling daarvan is Novusoft B.V. bevoegd zijn werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken.

lid 3.     Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW en op de door Novusoft B.V. aan te wijzen bank- of girorekening. Betaling geschiedt zonder enige inhouding of verrekening.

lid 4.     Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien Novusoft B.V. zijn vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is Opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten door partijen gefixeerd worden op 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van € 125,- exclusief BTW.

lid 5.     Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Novusoft B.V. binnen twee weken na factuurdatum aan Novusoft B.V. schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 1.8   Gebruiksrecht

lid 1.     Het is wederpartij niet toegestaan programmatuur van Novusoft B.V. geheel of gedeeltelijk tot de broncode te herleiden, behoudens in gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk toestaat of dit anderszins schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 1.9   Intellectuele eigendomsrechten

lid 1.     De intellectuele eigendomsrechten op het door Novusoft B.V. vervaardigde materiaal berusten bij Novusoft B.V..

lid 2.     Rechten worden aan Opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Artikel 1.10Vertrouwelijke informatie

lid 1.     Partijen zullen over en weer geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens waarvan de betreffende partij in een door de onderhavige voorwaarden beheerste verhouding kennis heeft gekregen, en waarvan duidelijk moet zijn dat de wederpartij geheimhouding daarvan wenst.

Artikel 1.11Aansprakelijkheid, vrijwaringen en uitsluitingen

lid 1.     Voor zover Novusoft B.V. bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan Novusoft B.V. op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Novusoft B.V. of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Novusoft B.V..

lid 2.     Novusoft B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onvolkomenheden of tekortkomingen in apparatuur of programmatuur die is vervaardigd door anderen dan Novusoft B.V., daaronder begrepen de door Novusoft B.V. meegeleverde of bij Opdrachtgever aanwezige pakketsoftware, software-componenten of runtime-faciliteiten van derden.

lid 3.     Indien de aansprakelijkheid van Novusoft B.V. voor schade van Opdrachtgever al moet worden aangenomen, dan zal zijn aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de vervangende schade tot maximaal tweemaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 6 maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor 6 maanden. Iedere aansprakelijkheid van Novusoft B.V. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

lid 4.     Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Novusoft B.V. van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik, bewerking of verbetering en Opdrachtgever vrijwaart Novusoft B.V. tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

lid 5.     Novusoft B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid indien door hem verstrekte programmatuur op een andere wijze wordt gebruikt dan waarvoor zij is ontwikkeld of bestemd, noch indien de door hem verstrekte programmatuur door Opdrachtgever of door derden is gewijzigd of aangevuld.

lid 6.     Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de inhoud van de door hem aangeleverde teksten of ander ter beschikking gesteld materiaal.

Artikel 1.12Wijziging van de voorwaarden

lid 1.     Novusoft B.V. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

lid 2.     Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

lid 3.     Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.

Artikel 1.13Geschillenregeling en toepasselijk recht

lid 1.     Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Novusoft B.V. en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

lid 2.     Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.

lid 3.     Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Amsterdam aanhangig worden gemaakt.

Hoofdstuk 2    Ontwikkeling van programmatuur

De in dit hoofdstuk "Ontwikkeling van programmatuur" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Novusoft B.V. in opdracht van Opdrachtgever programmatuur ontwikkelt.

 

Artikel 2.1   Programmatuur en gebruiksrecht

lid 1.     Onder programmatuur wordt verstaan: alle op daartoe geëigende dragers vastgelegde, al dan niet voor machines leesbare instructies voor het doen functioneren van enige geautomatiseerde voorziening of voor het verwerken van gegevens daarin, alsmede rechtstreeks daarop betrekking hebbende documentatie en met inbegrip van voorbereidend en beschrijvend ontwerpmateriaal.

lid 2.     Opdrachtgever verkrijgt het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht tot toepassing voor eigen gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie.

lid 3.     De programmatuur mag door Opdrachtgever uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de verwerkingseenheden en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daarover niets is overeengekomen wordt het gebruiksrecht van Opdrachtgever geacht te zijn verstrekt voor die verwerkingseenheden en aantal aansluitingen waarop de programmatuur voor de eerste keer werd gebruikt respectievelijk was aangesloten.

lid 4.     Ander gebruik van de programmatuur, daaronder begrepen iedere vorm van beschikbaarstelling daarvan aan derden, is niet geoorloofd.

lid 5.     Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.

lid 6.     Novusoft B.V. is bevoegd tot het nemen van technische maatregelen ter bescherming van de programmatuur, terwijl Opdrachtgever is gehouden Novusoft B.V. voor dat doel te allen tijde toegang tot de programmatuur te verschaffen.

lid 7.     Onverwijld na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de programmatuur zal Opdrachtgever alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan Novusoft B.V. retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat Opdrachtgever bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal Opdrachtgever van zodanige vernietiging Novusoft B.V. onverwijld schriftelijk melding maken.

Artikel 2.2   Programmatuur van toeleverancier

lid 1.     Indien en voor zover Novusoft B.V. programmatuur van derden aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, zullen, mits zulks door Novusoft B.V. schriftelijk aan Opdrachtgever is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Novusoft B.V. zal deze voorwaarden aan Opdrachtgever op diens eerste verzoek toezenden. 


Artikel 2.3   Aflevering, reclame en acceptatietest

lid 1.     Novusoft B.V. zal de te ontwikkelen programmatuur aan Opdrachtgever conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door Novusoft B.V. uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen.

lid 2.     Opdrachtgever dient de geleverde programmatuur bij aflevering, althans zo spoedig mogelijk, te (laten) testen, teneinde zich ervan te vergewissen of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, in het bijzonder of de programmatuur voldoet aan de overeengekomen functionele specificaties, een en ander ongeacht of reeds een acceptatietest heeft plaatsgevonden.

lid 3.     Indien een (onderdeel van) de programmatuur niet voldoet aan de overeengekomen functionele specificaties, hierna aan te duiden met "defect", dient Opdrachtgever dit defect, op straffe van verval van zijn rechten uit artikel 2.4, uiterlijk binnen één maand na levering van de programmatuur aan Novusoft B.V. te melden. Novusoft B.V. wordt geacht conform de overeenkomst te hebben geleverd indien en voor zover Opdrachtgever niet binnen de termijn van een maand melding heeft gemaakt van een defect.

lid 4.     Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na terbeschikkingstelling of, indien een door Novusoft B.V. uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is het Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken.

lid 5.     Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur defecten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Opdrachtgever Novusoft B.V. hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.

lid 6.     Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur defecten bevat, zal Opdrachtgever Novusoft B.V. uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de defecten informeren. Novusoft B.V. zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde defecten binnen een redelijke termijn te herstellen, onverminderd het bepaalde in artikel 2.4.

Artikel 2.4   Defecten in programmatuur

lid 1.     Een defect kan slechts worden onderzocht en hersteld nadat Opdrachtgever het defect gedetailleerd omschreven bij Novusoft B.V. heeft aangemeld overeenkomstig de procedures die Novusoft B.V. hiertoe bekend heeft gemaakt en Opdrachtgever alle door Novusoft B.V. noodzakelijk geachte informatie heeft verstrekt over de omstandigheden waaronder het defect zich heeft voorgedaan. Indien geen procedures bekend zijn gemaakt, volstaat een schriftelijke mededeling van Opdrachtgever.

lid 2.     Na afloop van de in artikel 2.3 lid 3 genoemde termijn is Novusoft B.V. niet gehouden eventuele defecten te herstellen, tenzij er tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten dat zodanig herstel omvat.

lid 3.     Een defect kan slechts worden hersteld indien deze reproduceerbaar is.


lid 4.     Novusoft B.V. kan zijn gebruikelijke tarieven en de kosten van onderzoek en herstel in rekening brengen indien:

a)    uit nader onderzoek blijkt dat geen sprake is van een defect in de door Novusoft B.V. vervaardigde programmatuur; of

b)    de defecten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld; of

c)     de programmatuur door anderen dan Novusoft B.V. is gewijzigd; of

d)    sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Opdrachtgever; of

e)    sprake is van andere niet aan Novusoft B.V. toe te rekenen oorzaken, waaronder begrepen beperkingen, gebreken of tekortkomingen in apparatuur of programmatuur van anderen dan Novusoft B.V..

lid 5.     Verminkte of verloren gegane gegevens worden niet hersteld.

lid 6.     Novusoft B.V. garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of defecten zal werken of dat alle defecten zullen worden verbeterd.

Hoofdstuk 3    Onderhoud van programmatuur

De in dit hoofdstuk "Onderhoud van programmatuur" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen in het hoofdstuk "Ontwikkeling van programmatuur" van toepassing indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen.

 

Artikel 3.1   Onderhoudsverplichtingen

lid 1.     Novusoft B.V. zal naar beste vermogen defecten herstellen in nieuwe versies van de programmatuur, onverminderd het bepaalde in paragraaf 2.4. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door Novusoft B.V. te bepalen wijze en termijn aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

lid 2.     Een defect wordt onderzocht op voorwaarde dat deze zich voordoet in een versie van de programmatuur die op dat moment door Novusoft B.V. onderhouden wordt en Opdrachtgever alle door Novusoft B.V. verstrekte wijzigingen en aanvullingen in die versie heeft aangebracht.

lid 3.     Novusoft B.V. zal bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan Opdrachtgever ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Novusoft B.V. niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele defecten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot de betreffende oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan Novusoft B.V. van Opdrachtgever verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met Novusoft B.V. aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.

lid 4.     Indien Opdrachtgever niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met Novusoft B.V. is aangegaan, kan Novusoft B.V. door Opdrachtgever niet gehouden worden op een later moment wel een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.